Szukaj
  • Martyna

Zmiana terminów dotyczących II Etapu wprowadzenia PPK

Przypominamy o zmianie terminów dotyczących II etapu wprowadzenia PPK. Zmiana wynika z art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).


Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.


Terminy wprowadzania PPK (z uwzględnieniem zmian):


II Etap wprowadzenia PPK (od 1 stycznia 2020) - firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019). Wydłużenie terminów na wprowadzenie PPK w związku z COVID-19. Nowe terminy zawarcia umów: - umowa o zarządzanie PPK - najpóźniej do 27 października 2020 r., - umowa o prowadzenie PPK - najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

III Etap wprowadzania PPK (od 1 lipca 2020) - firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019). Terminy zawarcia umów: - umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r., - umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

IV etap wprowadzenia PPK (1 stycznia 2021) - pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).Terminy zawarcia umów: dla jednostek sektora finansów publicznych: - umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r., - umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r. dla pozostałych podmiotów: - umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r., - umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.


Kto nie musi wprowadzać PPK?

  • Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.

  • Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).

  • Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

  • Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.


Czy oszczędzanie w PPK jest obowiązkowe?


Każdy pracodawca jest zobowiązany do objęcia PPK wszystkich swoich pracowników, na rzecz których odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którzy są w wieku od 18 do 54 lat. Pracownik do systemu zostaje zapisany automatycznie, ale posiada możliwość odstąpienia od udziału w programie poprzez złożenie pracodawcy pisemnej deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK.

Warto pamiętać, że pracownik będzie ponownie, automatycznie włączony do programu PPK co cztery lata od pierwszego zapisu do PPK. Każdy pracownik może także w dowolnym momencie znów zapisać się do PPK jak też zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK.


#ppk #oszczędzanie #zmianaterminu #covid19 #poradnikprzedsiębiorcy

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie